Τεχνική έτοιμου αναγλυφου Noch (Video)

 Σας παρουσιάζουμε τα βήματα κατασκευής των έτοιμων μακέτων με το ανάγλυφο εδάφους της Noch